آدرس اداره‎کل کتابخانه ها:

استان خراسان شمالی - خیابان فردوسی - خیابان ابوذر - پلاک 70
کد پستی: 9413954861
تلفن:   32244957 -32227707-058
نمابر: 32243778-058