فهرست

انتصاب

با حکم مدیرکل بازرسی نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

حسین قویدل به عنوان بازرس اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی منصوب شد

مدیرکل بازرسی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور حسین قویدل را به عنوان بازرس اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی، سجاد عمرانی مدیرکل بازرسی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طی حکمی  حسین قویدل، رئیس اداری  ومالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان را با حفظ سمت به عنوان بازرس این اداره کل منصوب کرد.

در متن حکم انتصاب ناظر ارشد و دبیرکارگروه ارتقای سلامت نظام اداری نهاد کتابخانه های عمومی کشور آمده است: 
جناب آقای حسین قویدل

با سلام و احترام؛
با عنایت به پیشنهاد شماره 17605/16/ک/ن مورخ 22/5/1399 مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایت که در تاریخ 12/5/1399 به تایید کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری نهاد کتابخانه های عمومی کشور رسیده است، جنابعالی را برای مدت 3 سال بعنوان بازرس موضوع ماده(91) قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی منصوب می نمایم.انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده(رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری) بازرسی های لازم را بعمل اورده وضمن رعایت بی طرفی و امانتداری، گزارش های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی مواد(91و92) قانون تهیه و ارایه نمایید.                      

                                                                                                              سجاد عمرانی
                                                                  ناظر ارشد و دبیر کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری نهاد کتابخانه های عمومی کشور